bloodline healing - guérison famile

 

ISA HEALING®

EEN KRACHTIG INSTRUMENT

BLOODLINE HEALING

 

With the ISA BLOODLINE healing, heal I the karma of your family, the DNA of your roots. Each generation helps to solve the lessons of the family roots.

Chaque génération va sur un accord de niveau de l'âme pour transporter les leçons de la lignée et de résoudre .

 

 

For we incarnate, we are already 2 years in contact with our future parents. We follow their ups and downs to be sure that they will provide us the breeding ground we need to have certain experiences here to experience.

 

Avant notre incarnation, nous sommes déjà 2 ans en contact avec nos futurs parents. Nous suivons leurs hauts et des bas pour être sûr qu'ils nous fourniront le terreau que nous devons avoir certaines expériences ici faire l'expérience.

 

If we go too heavy in the duality and the road to no longer find ourselves we fall back on the curriculum of the bloodline. Then tune in to the hereditary diseases. You take but the hereditary diseases about, if you're in the same trap if your ancestors.

Take obsesitas (overweight) is a family problem, then you will need to be extra alert on the theme: you feel let down or you feel insignificant.

 

Si nous allons trop lourds dans la dualité et la route n'est plus nous retrouver nous retomberons sur le curriculum de la lignée. Accordez ensuite les maladies héréditaires. Vous prenez mais les maladies héréditaires, si vous êtes dans le même piège si vos ancêtres.

Prenez obsesitas (surpoids) est un problème familial, alors vous devrez être très vigilants sur le thème : vous vous sentez laissé tomber ou vous vous sentez insignifiant.

 

It has been proven that also adopted children inherit the hereditary diseases. How can that be you ask? As they identify themselves completely with their adoptive family, say yes to the family energy, creates an energetic osmosis whereby they idd can be also carrier. As his emotional intent is so great that he really wants to immerse themselves in the family energy, his DNA rewritten a bit and an extra piece in his family concept added. He will then activate but not his biological line his adoptive line. The adopted child has given his agreement on soul level to help the adoption to help relieve blood line.

 

Il a été prouvé que les enfants adoptifs héritent également les maladies héréditaires. Comment cela peut-être que vous demandez ? Comme ils s'identifient complètement avec leur famille adoptive, dire oui au l'énergie familiale, crée une osmose énergique par lequel ils idd peut être également porteur. Comme son intention émotionnelle est si grande qu'il veut vraiment se plonger dans l'énergie de la famille, son ADN, réécrit un peu et une pièce supplémentaire dans son concept de famille ajouté. Mais pas sa ligne biologique, il va alors activer sa ligne adoptif. L'enfant adopté a donné son accord sur le niveau de l'âme pour aider à l'adoption pour aider à soulager la ligne de sang.

 

When childeren solve a family pattern they automatically heal their parents, brothers and sisters but also the entire blood line both in past and in future.

 

Si enfants apportent à bonne fin un modèle familial qu'ils guérissent automatiquement leurs parents, frères et sœurs, mais aussi le sang entier ligne tant au passé et à l'avenir.

In de bron is er geen tijd enkel een zijn, en alles gebeurt in het nu, gelijjktijdig. Verleden is enkel een andere frequentie van het nu, daarom dat een healing door de tijd kan reizen. Je kan de tijdslijnen zien als boven elkaar liggende frequenties, veranderd er iets in de ene kan je dingen veranderen in de andere. De enige constante, is de constante verandering, want energie is steeds in beweging.

In the source there is no time just one being, and everything happens in it now, gelijjktijdig. Past is just another frequency of the now moment, that's why a healing can travel through time. You can see the timelines changed as above each other frequencies, there is something in the one you can change things in the other. The only constant is the constant change, because energy is always in movement.

Dans la source il n'y a pas de temps seul le tout qui est, et tout se passe en même temps. Le passé est juste une autre fréquence de lui maintenant, afin qu'une guérison peut voyager dans le temps. Vous pouvez voir les échéanciers changés comme ci-dessus les uns les autres fréquences, il y a que quelque chose dans celui que vous pouvez changer les choses dans l'autre. La seule constante, la constante change, parce que l'énergie est toujours en mouvement.

Loslaten van patronen en blokkades

De menselijke incarnaties op aarde hebben één doel, nl zoveel mogelijk te ervaren. Het was wel de bedoeling om de vreugde van het scheppen te ervaren. Maar om dit te kunnen ervaren is er tegenstelling nodig. De aarde is dan ook de planeet van de dualiteit, de tegenstelling met de zwaarte kracht als scheidsrechter. Hierdoor kregen de incarnaties een aaneengeschakelde keten van oorzaak en gevolg.

Als we incarneren hebben we een rode draad die als leidraad zal dienen in ons huidig leven. De rode draad is de ontkrachting op het moment van incarnatie en de weg waarlangs we weer leren 100% in onze eigen kracht te komen. In onze kracht komen is terug in onszelf geloven en vertrouwen en onze scheppende gedachtenkrachten bewust leren inzetten.

 

De bloedlijn les of familie karma, is een rode draad die hier weer in dat leven opgenomen wordt, totdat je deze ontkrachting overmeestert waardoor ze krachteloos wordt. Beetje veel kracht en spierballen gerol maar het gaat hier inderdaad om kracht. Terug 100% je eigen kracht en eigenwaarde opnemen.

De ISA healing ondersteunt deze overgang door diep op te ruimen in het celgehuegen. Veel mensen zien dankzij de healingen een hele reeks van levens verschijnen die nu in dit leven ineens mogen geheald worden. Het opruimen van oude energie is één facet, je nieuwe mens-engelzijn opbouwen in en rondom jou is het tweede facet.

Waarom kan een afstands healing werken?

Alles is trilling of energie, ook vaste materie. Alle trilling vertrekt vanuit 1 bron.

Als ik contact maak met de bron-energie en dan met zijn vorm (jouw ziel, via jouw naam) ben ik op dat moment zowel bron als vorm, want alles is één.

Op dat moment versmelt ik als het ware met jou waardoor ik jouw blokkades voel in mijn eigen lichaam . Dan kan ik ook vragen stellen aan jouw ziel om me beelden te tonen of info te geven.

Hoe werkt de bloedlijn healing?

Er zijn 2 healingen nodig eentje voor de moeder lijn en eentje voor de vader lijn. Minimum 2 weken tussenlaten tussen de 2 sessies

 

Ik begin eerste met de moederlijn en start bij de moeder dan haar ouders en grootouders, dan de bron van de bloedlijn en de persoon die de bloedlijn healing laat doen. Zijn ze al overleden moet ik erna kijken of ze al naar het licht zijn.

 

In het verslag lees je wat de les is van je bloedlijn langs moeders en langs vaders zijde en of er overledenen bij je zaten of niet.

healing van je dna en bloedlijn karma, 1 voor de vaderlijn en 1 voor de moederlijn. Ik start altijd eerst met de moederlijn.

 

 

Feedback

 

Hallo Isabelle,

Bedankt voor het toesturen van het 1ste verslag! Ik herken zeker dingen. Hartelijk dank en fijne zondag.

Groetjes, Irma

 

Hallo Isabelle,

Hartelijk dank voor het sturen van je 2e verslag. Dit klopt weer helemaal! Ik had erover gedacht om je over oma te schrijven, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan en ik was dan ook benieuwd of zij bij je naar voren zou komen. Je hebt ze haarfijn beschreven.

De andere punten zijn ook heel herkenbaar.

Isabelle, nogmaals hartelijk dank. Heel mooi werk wat jij doet!

Af en toe behoorlijk heftig voor je waarschijnlijk. Ik stuur je veel licht en liefde.

Hartelijke groeten

Irma

 

Hallo Isabelle,

 

Dank je voor je healing en werk; Dit is een hele boterham, die ik voorlopig ga laten doorwerken.

Veel dingen herken ik en kloppen met wat ik voel en beleef. Nu mag ik ermee aan de slag op een bevrijde manier. Joepie!!

Dank je en een lieve hartegroet van Ana en een fijn weekend gewenst!