Aanbod

 

ISA HEALING®

EEN KRACHTIG INSTRUMENT

 

ZELFBESCHERMING

 

 

Door de vele klappen die je al gekregen hebt ben je meer bezig met het

beschermen van jezelf en je hart dan met leven.

 

Het ontkrachtings spel doorprikken

Je komt op de wereld en het ontkrachtingsspel kan beginnen. Als baby/peuter/kleuter leer je een dit-mag-niet-wereld kennen, een dit-is-gevaarlijk-wereld, een je-moet-het-zo-doen-wereld.

 

Als kind leerde of had je heel snel het idee:

- dat je niet op jezelf kan en mag vertrouwen.

- dat je je gezond verstand moet gebruiken (logisch denken)

- dat je met de voetjes op de moet grond blijven

- dat je in de pas moet lopen van wat de maatschappij je dicteert

- dat moeten en plicht belangrijk is

- dat alles wat jij denkt en voelt verwerpelijk is

 

De oorsprong van je patroon van minderwaardigheid!

 

Hierdoor ontstond een patroon van ik-ben-niet-goed-zoals-ik-ben. Zo leerde

je je ware zelf en gevoelens te verbergen achter een masker die je toen de

beste overlevingstrategie leek.

 

Je strategie of masker - die je nu in de problemen brengt - moest ervoor zorgen dat je:

- maatschappelijk aanvaard werd

- dat de pijn in je hart dragelijk was

- dat je één of andere manier toch kon blijven overleven, functioneren

 

Wel lieve mens, dat is de bron van al je problemen.

 

 

Waarom je ziel me op jouw pad brengt.

 

Het is mijn taak, anderen de kans te geven te leren dat je:

- door eigenzinniger te worden, de zin van JOUW leven kan ontdekken

- door eigenwijs te worden, JOUW eigen wijsheid zal ontdekken

- zelf de creator bent van alles wat zich in je leven voordoet

- door te dromen meer kan verwezenlijken dan door je gezond verstand

te gebruiken

- door je gevoel te volgen ipv je logica je juistere beslissingen zal nemen

- de wet van aantrekking BEWUST kan inzetten

 

Ik ben een kanaal waarlangs je kan leren om terug in contact te komen met jezelf, wie jij echt bent achter jouw overlevingsmasker. Zodat je zal inzien dat jij veel meer bent dan wat je nu denkt.

 

Ik leer je hoe je meester kan worden over JOUW leven zodat je aantrekt wat je WIL.

 

Hoe help ik je dichter bij je ware zelf te komen?

 

- Ideaal is via 1 coahing gesprek zodat ik je vragen kan beantwoorden en je nieuwe inzichten aanreiken. Want het zijn je keuzes die je fysieke, emotionele en materiële gezondheid bepalen. En je keuzes zijn gebaseerd op je inzichten over het leven.

 

- De 3 basis ISAhealingen waar ik de blokkades mag opruimen voor je.
AANRADER de groepshealing 2x per maand met volle en nieuwe maan


ISA HEALING A UNIQUE POWER

 

 

SELF PROTECTION

 

 

Because of the many blows that you have already obtained in your live, you're more concerned with

Protecting yourself and your heart than with living your life .

 

That 's why you're stuck in a vicious circle . Because you are trying to protect yourself, you just pull disease and problems.

 

You come into the world and the game of disempowerment can begin.

As a baby / toddler / preschooler you get to know a this - must - not - world , a this - is - dangerous world,

a you - need -to– do- it- so- world .

 

As a child you learned, or got really fast, to the idea :

- That you can and must not rely on

yourself .

- That you should use your common

sense ( logical thinking)

- That you must stay with the feet on

the ground.

- That you have to walk in line with

what society dictates.

- That must do and duty is important.

- That everything you think and feel

is reprehensible

 

This created a pattern of I'm- not - good -as- I-am . So you learned to hide your true self and feelings behind a mask that seemed like the best survival strategy for you.

 

Your strategy or mask - which now brings you in trouble - had to ensure you that :

- You were Socially accepted

- That pain in your heart was bearable

- You could still survive and somehow

stay function

 

Well dear man, that is the source of all your problems .

 

I will teach you :

- To be idiosyncratic , you will

discover the meaning of YOUR life

- To be stubborn, you Will discover

YOUR own wisdom

- Yourself are the creator of

everything that happens in your life

- By dreams you can accomplish more

then by use your common sense

- By following your feelings instead

of your logic you will take more

accurate decisions

- The law of attraction AWARE deploy

 

I will get you back in touch with yourself who you really are behind your survival mask.

So you will realize that you are much more than what you're thinking .

 

I teach you how to become master over YOUR life so that you attract what you WANT .